3000mg beta-alanino
1000mg citrulino
200mg taurino
200mg kofeino
B3/B12 vitaminai